กระถางประหยัดน้ำแบบย่อยสลายได้สำหรับปลูกต้นกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คัจฉนันทน์ ผดุงกิจ, พิมพ์ลภัส วิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลี เลิศล้ำ, ธนกฤต เลิศล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ทรัพยากรน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีการใช้น้ำในการทำการเกษตรจำนวนมาก การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ได้อย่างยั่งยืน

กระถางประหยัดน้ำถูกออกแบบให้สามารถให้ความชื้นแก่ต้นกล้ารอดได้อย่างน้อย 3 เดือนและสามารถย่อยสลายได้หลังจากฝังชุดกระถางปลูกลงในดินไปแล้ว 1 เดือน ชุดกระถางทำจากวัสดุซึ่งสามารถเก็บน้ำได้และย่อยสลายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนกระถางสำหรับปลูกกล้าไม้ และส่วนแทงค์ซึ่งบรรจุน้ำได้ 500 cm3 ส่วนกระถางมีวัสดุปลูกทำจากปุ๋ยหมักใบไม้ผสมกับดินปลูกซึ่งจะได้รับความชื้นจากส่วนแทงค์ผ่านเชือกฝ้ายที่ทำหน้าที่ดูดซับน้ำจากส่วนแทงค์ไปยังส่วนกระถางโดยสามารถเติมน้ำสู่ส่วนแทงค์ได้เมื่อน้ำหมดแทงค์ และเริ่มผุกร่อนหลังจากฝังลงดิน 5 เดือนขึ้นไป

จากการทดลองปลูกกล้าไม้ป่า 5 ชนิด ได้แก่ สัก มะค่าโมง เสี้ยวป่า มะขามป้อม และไผ่ตง ลงในกระถางปลูก โดยเติมน้ำครั้งเดียวแล้วทิ้งไว้ 30 วัน พบว่า กล้าไม้ทั้ง 5 รอดอยู่ได้โดยไม่เหี่ยวเฉา และชุดกระถางยังไม่เกิดการผุกร่อน