พลศาสตร์ของหินกระดอนน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ พฤกษมาศ, ณัฐดนัย ตรีสกุล, จิรายุ อินทรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ศิริมาจันทร์, เกรียงกมล สว่างศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนครั้งในการกระดอนของหินในการโยนหินกระดอนน้ำ จากงานวิจัยในอดีต ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการกระดอนของหินทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงการทดลอง โดยมุ่งศึกษาการกระดอนของหินที่หมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมสูง อย่างไรก็ตาม ในการโยนหินกระดอนน้ำด้วยมือมนุษย์ไม่สามารถสร้างอัตราเร็วเชิงมุมที่สูงในระดับเดียวกับการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนครั้งในการกระดอนของหินในกรณีที่หินหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมที่ไม่สูงมาก ซึ่งจะสอดคล้องกับการปาด้วยมือมนุษย์ โดยสร้างเครื่องยิงหินกระดอนน้ำที่สามารถปรับมุมยิงและอัตราเร็วเชิงมุมได้ เพื่อหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของหินกระดอนน้ำที่มุมยิงและอัตราเร็วเชิงมุมต่างๆ จากนั้นจึงนำผลที่ได้ มาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการแก้สมการการเคลื่อนที่ จากผลการทดลอง ณ ปัจจุบัน ได้ทำการทดลองและเก็บค่าที่มุมยิง 15 องศาและอัตราเร็วเชิงมุม 460 รอบต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตราเร็วเชิงมุมที่สูง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าผลการทดลองที่บันทึกได้สอดคล้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก่อนหน้านี้ แต่ยังมีการเคลื่อนที่วิถีโค้งในแนวระดับช่วงปลายของการเคลื่อนที่ ที่ยังไม่มีการอธิบาย