อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าด้วยแรงปฏิกิริยาจากการตีกลองเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับหลอดไฟ LED

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณพัฒน์ สินธุภิญโญ, ณัฎฐณิชา บุตรัตนะ, ฉัตรปวีร์ สุขสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิสาพัชร์ นะพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการแสดงดนตรีรูปแบบต่างๆมักจะแสดงควบคู่ไปกับเทคโนโลยีแสงสี เพื่อเพิ่มอรรถรสและความบันเทิงให้แก่ผู้ชม คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้วยเครื่องดนตรีประเภทกลองให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแรงสั่นสะเทือนของการตีกลอง ผ่านการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าด้วยสนามแม่เหล็ก อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานให้กับเทคโนโลยีแสงสี หากพัฒนาวงจรไฟฟ้าจะสามารถปรับควบคุมจังหวะของแสงไฟให้ตรงกับจังหวะของเพลง โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าด้วยแรงปฏิกิริยาจากการตีกลองเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับหลอดไฟ LED โดยหลักการของอุปกรณ์นี้คือการอาศัยแรงปฏิกิริยาบนหน้ากลองจากการตีกลอง ทำให้ขดลวดทองแดงซึ่งถูกขึงบนเส้นยางที่ติดกับผนังของกลอง เกิดการสั่นจากแรงสั่นสะเทือนของการตีกลอง การเคลื่อนที่ของขดลวดนั้นจะเป็นการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนวงจรเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟ LED โดยจะวัดปริมาณความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าและคุณภาพเสียงกลองที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าติดตั้งภายในกลองแบบ 3 ชุด, 4 ชุด และ 6 ชุด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต่างศักย์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงกลอง โครงงานนี้นับเป็นต้นแบบของแนวทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเทคโนโลยีแสงสีผสมผสานกับดนตรี และทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการนำโครงงานนี้ไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงในการแสดงดนตรีเช่น คอนเสิร์ต หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ต่อไป