การควบคุมหญ้านกสีชมพูด้วยชีววิธีจากเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรษมน เอกสมทราเมษฐ์, แพรฟ้า ประชาพร, ธมลวรรณ ซื่อเธียรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้านกสีชมพูเป็นวัชพืชที่ระบาดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ในการควบคุมหญ้านกสีชมพูด้วยชีววิธีโดยเฉพาะการใช้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการก่อโรคที่ได้จากธรรมชาติ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจําแนกเชื้อราที่แยกได้จากหญ้านกสีชมพูและจอกที่เป็นโรคด้วยวิธีทางสัณฐานวิทยา และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมหญ้านกสีชมพูโดยการแยกเชื้อราจากตัวอย่างหญ้านกสีชมพูและจอกได้ทั้งหมด 22 ไอโซเลทจาก 9 จังหวัดของประเทศไทยและจำแนกเชื้อราด้วยวิธีทางสัณฐานวิทยาได้ทั้งหมด 8 สกุล ได้แก่เชื้อรา Curvularia, Cytosporella, Arthrobotrys, Balanium, Fusarium, Gloeosporium , Chaetopsina และ Myrothecium หลังจากนั้นคัดเลือกเชื้อรา Myrothecium ในการทดสอบก่อให้เกิดโรคของหญ้านกสีชมพูในสภาพโรงเรือนพบว่าเชื้อรา Myrothecium มีประสิทธิภาพในก่อให้เกิดโรคของหญ้านกสีชมพู