การทำนายและคัดเลือกเปปไทด์ต้านมะเร็งจากข้อมูลเปปทิโดมของเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ด้วยเทคนิคชีวสารสนเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริญญากร จันทวรรณกูร, ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีได้หลากหลายวิธี เช่น รังสีรักษา การทำเคมีบำบัด ซึ่งมีผลข้างเคียงแก่ผู้รักษา สารสกัดจากธรรมชาติจึงได้รับความสนใจ เห็ดถังเช่าพันธุ์สีทองเป็นเห็ดที่คุณสมบัติของเปปไทด์ต้านมะเร็ง แต่การจะได้มาซึ่งสารสกัดนั้นต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ในการวิเคราะห์ความสามารถการต้านมะเร็งจากสายเปปไทด์ที่ได้เห็ดถังเช่าพันธุ์สีทอง แล้วนำไปสั่งสังเคราะห์และทดสอบกับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ จะย่นเวลาการทำการทดลองและได้ประสิทธิภาพ ดังนั้นจุดประสงค์ในการทำโครงงานคือเพื่อศึกษาหาชนิดและทำนายโครงสร้างของเปปไทด์จากเห็ดถังเช่าพันธุ์สีทองที่มีคุณสมบัติการต้านมะเร็งโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบประสิทธิภาพของเปปไทด์ที่สังเคราะห์ได้กับเซลล์มะเร็ง