รถจักรยานชาร์จแบตเตอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ แก้วสลำ, วริทธิ์ จันทรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาบีบ๊ะ ดาหมาด, เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง รถจักรยานชาร์จแบตเตอรี่ ผู้ทำโครงงานได้กำหนดจุดประสงค์ของการทำโครงงานไว้ คือ เพื่อสร้างจักรยานชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานชาร์จแบตเตอรี่ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานจักรยานชาร์จแบตเตอรี่ โดยผู้ทำโครงงานได้กำหนดขอบเขตของโครงงานไว้คือ การปั่นจักรยานด้วยเท้าทำให้ Stepping Motor ทำงานโดย Stepping Motor จะเป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าและได้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับส่งไปยังวงจรไดโอดซึ่งจะเปลี่ยนให้ไฟฟ้ากระแสสลับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและสามารถนำไฟฟ้าที่ได้มาต่อกับพอร์ต USB สามารถนำไฟฟ้าไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ทดลองใช้จักรยานชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 50 คน ประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ