เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินพัฒน์ อ้อนประเสริฐ, วรภัทร ปัดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธินัน จันทร์แวว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวเกษตรกรในเรื่องการฉีดพ่นสาร