แบบจำลองเครื่องฉายรังสีฆ่าเชื้อบนธนบัตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณปริยา คล้ายรัศมี, กมลวรรณ วงศ์อำมาตย์, ภัทรภา มีรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCovid-19ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนต้องระมัดระวังตัวและอยู่ให้ห่างจากเชื้อไวรัสมากที่สุดเพื่อความปลอดภัย ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอยู่ให้ห่างจากเชื้อไวรัสแต่ในขณะเดียวกันสิ่งของหลายสิ่งใกล้ตัวเราอย่างธนบัตรเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่ยังคงใช้ธนบัตรในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การสะสมเชื้อโรคบนธนบัตรนั้นเป็นปัญหาที่เลี่ยงได้ยาก เพราะธนบัตรเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุก ๆวันอีกทั้งยังส่งต่อกันมาหลายมือ ในการทำความสะอาดธนบัตรนั้น มีหลายวิธี เช่น การเช็ดล้างธนบัตรด้วยน้ำยาล้างจาน สบู่ และนำไปตากแดดให้แห้ง การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และนำไปผึ่งให้แห้ง หรือ การฆ่าเชื้อบนธนบัตรด้วยแสงยูวี ในสองวิธีแรกนั้นมีการใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจจะศึกษาและพัฒนาในเรื่องการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี และทำโครงงานเรื่องแบบจำลองเครื่องฉายรังสีฆ่าเชื้อบนธนบัตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดธนบัตรด้วยการฉายรังสียูวี ทางคณะผู้จัดทำคาดหวังว่าแบบจำลองเครื่องฉายรังสีฆ่าเชื้อบนธนบัตรจะสามารถเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องฉายรังสีฆ่าเชื้อบนธนบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป