ไบโอโฟมจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรรฎฐกมล แก้วคำสอน, สุวิมล นวลดั้ว, กิตติกานต์ กฤษฎาการภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชามล ทองลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอโฟมจากเปลือกมังคุดมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนของเปลือกมังคุดต่อตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถาดไบโอโฟมจากเปลือกมังคุด

และศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานถาดไบโอโฟมจากเปลือกมังคุดพร้อมเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้งานถาดไบโอโฟมจากเปลือกมังคุดและถาดไบโอโฟมจากแป้งมันสำปะหลัง