การศึกษาพฤติกรรมของปรอทในท่อส่งแก๊สธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการดูดซับและตกค้างของปรอทบนผิวของท่อส่งแก๊ส โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองเชิงโมเลกุล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรศ ตั้งพิรุฬห์, พชร ศุกระศร, พีรวิชญ์ เหล่ากุลวาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปรอทเป็นสารที่พบเจอได้ในท่อส่งแก๊สธรรมชาติ และสามารถทำปฏิกิริยาที่นำไปสู่การเกิดสารประกอบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น การดูดซับและตกค้างของปรอทบนผิวของท่อส่งแก๊สนั้นสามารถนำไปสู่การผุกร่อนและพังทลายของท่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวและเกิดอุบัติเหตุได้ ดังเช่นเหตุการณ์ระเบิดของท่อส่งแก๊สในอดีต ผู้พัฒนาจึงอยากศึกษาพฤติกรรมต่างๆของปรอท โดยใช้หลักการการสร้างแบบจำลองเชิงโมเลกุล (Molecular Simulation)