การศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคนาโนแม่เหล็กภายใต้กระแสวนในระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้โปรแกรมจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล LAMMPS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์, นพรุจ สอดศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศวร์ เกตุอุบล, ณัฐวินทร์ โช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุภาคนาโนแม่เหล็กเป็นอนุภาคนาโนชนิดหนึ่งถูกใช้ในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางเนื่องด้วยคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็ก ผลของกระแสวน (Coherent Vortices) จากความปั่นป่วน (Turbulence) ช่วยทำให้เกิดการรวมตัวของอนุภาคขนาดเล็ก นอกจากนี้ ผลของความปั่นป่วนของระบบไหลเวียนโลหิตอาจมีผลต่อกระจายอนุภาคนาโนแม่เหล็กเข้าสู่ผนังหลอดเลือด (Margination) ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการรักษา ผู้พัฒนาจึงต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก ภายใต้กระแสวนในระบบหมุนเวียนโลหิต ในแง่มุมของการรวมตัวกัน (Aggregation) และกระจายอนุภาคนาโนแม่เหล็กเข้าสู่ผนังหลอดเลือด (Margination) โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ขนาด (Size) รูปร่าง (Shape) คุณสมบัติเชิงวัสดุศาสตร์ และคุณสมบัติความเป็นไดโพลแม่เหล็ก (Magnetic Dipole) ผู้พัฒนาพิจารณาใช้ Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) ซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลผ่านการคำนวณแบบขนาน เพื่อนำมาศึกษาพลศาสตร์ของอนุภาคนาโนภายใต้กระแสวน