การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในบ่อขยะและความสามารถในการย่อยพลาสติกบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลภัสรดา ฉัตรสิริโรจน์, มิติลาภ วิงประวัติ, ณัชชา ใจเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัตพล พลธรรม, ศุภพงษ์ เนียมเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในบ่อขยะและความสามารถในการย่อยพลาสติกบางชนิด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราที่พบในบ่อกำจัดขยะ ของเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ. นครราชสีมา และ 2) เพื่อทดสอบความสามารถของเชื้อราจากบ่อกำจัดขยะในการย่อยพลาสติกบางชนิด วิธีการศึกษา ตอนที่ 1) ทำการเก็บตัวอย่างจากเชื้อราในอาหารลงบนจานเพาะเชื้อ และเก็บตัวอย่างเชื้อราจากดินของบ่อกำจัดขยะ จำนวน 6 จุด ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อราเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นศึกษาเส้นใยและสปอร์ของตัวอย่างเชื้อรา และจักจำแนกเชื้อราออกเป็น Isolate ของแต่ละบริเวณ แล้วนำ Isolate ของเชื้อราที่พบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับนำไปใช้ในการทดสอบการย่อยพลาสติก ตอนที่ 2 เพาะเลี้ยงเชื้อราด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลวในขวดรูปชมพู่และใส่ตัวอย่างพลาสติกแต่ละชนิด ขนาด 2 X 2 เซนติเมตร บ่มทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วัน ตอนที่ 3 ศึกษาการย่อยพลาสติกของเชื้อรา ดังนี้ 1) คำนวณหาร้อยละของน้ำหนักพลาสติกที่หายไปจากก่อนและหลังการบ่มพลาสติกร่วมกับเชื้อรา และ 2) ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพพื้นผิวของพลาสติกของชุดทดลองเปรียบเทียบกับชุดควบคุมด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด บันทึกผล วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการย่อยขยะพลาสติกหลาย ๆ ชนิด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ย่นระยะเวลาในการย่อยสลาย และไม่เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศ