ศึกษาและสกัดสาร shogaol จากขิง ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการอาเจียน และต้านมะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ ศรีสันติโรจน์, พงศ์พสิฐ สุภัคธนสิริ, สารัฎ ศิริวัลลภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

Yi Pin Phung

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

6-Shogaol เป็นสารที่มีปริมาณน้อยในขิง (Zingiber officinale) ที่เพิ่งถูกศึกษาเร็วๆนี้ ผลลัพธ์ของการศึกษานั้นค้นพบว่า 6-Shogaolมีประสิทธิภาพมากกว่า 6-Gingerolที่พบได้ทั่วไป 6-Gingerolไม่มีความเสถียรต่อความร้อน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการประหยัดกว่าที่จะสกัด 6-Shogaol ที่มีความเสถียรทางความร้อนมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การแปลง 6-Gingerol เป็น 6-Shogaol สามารถทำได้หลายวิธี (โดยเฉพาะวิธีการตากแห้งขิง) มีการศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ pH ตัวทำละลาย และอุณหภูมิการอบแห้งเพื่อดำเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มผลผลิตของ 6-Shogaol