ระบบการดูแลการเรียนออนไลน์ผ่าน google meet ด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรุต อารีรัตนเวช, ชิตพันธ์ พะหงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google meet ด้วยการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถช่วยดูแลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียน การปิด-เปิดกล้อง การทำกิจกรรมในระหว่างการเรียนผ่านกล้องถ่ายรูปที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนในจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับสีได้ โดยการแยกสีระหว่างสีพื้นหลังของ google และสีพื้นหลังเมื่อเปิดกล้องได้ โดยมีความถูกต้องในการตรวจจับสีอยู่ที่ 97 เปอร์เซ็นต์ และผลการตรวจจับใบหน้าที่อยู่ในห่างจากกล้องในระยะ 0 – 70 เซนติเมตรมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจจับเฉลี่ย 84.5 % ส่วนการตรวจจับใบหน้าเมื่อมีการขยับทิศทางของใบหน้ามีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจจับเฉลี่ย 84.2 % ซึ่งความถูกต้องและแม่นยำในระยะห่างและทิศทางการเคลื่อนไหวใบหน้าในลักษณะต่างๆ พบว่า ถ้าตัวบุคคลอยู่ใกล้กล้องและมีทิศทางการเคลื่อนไหวใบหน้าที่ตรงกับกล้อง ระบบจะสามารถตรวจจับใบหน้าได้ถูกต้องและแม่นยำมากกว่าบุคคลที่ใบหน้าอยู่ห่างจากกล้องและมีทิศทางการเคลื่อนไหวใบหน้าไม่ตรงกับกล้อง ดังนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถแจ้งให้ครูผู้สอนรับรู้พฤติกรรมของผู้เรียนได้ รับทราบถึงปฏิกิริยาของผู้เรียนในขณะเรียน หรือขณะที่อยู่หน้ากล้อง ทำให้ทราบได้ว่า ผู้เรียนยังอยู่ที่หน้าจอหรือเปิดหน้าจอทิ้งไว้ได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเปรียบเทียบรูปในช่วงเวลาได้เพื่อตรวจสอบว่าภาพมีการซ้ำกันหรือไม่ เพื่อแยกกระหว่างการเปิดกล้องจริงกับการนำภาพนิ่งมาแทนที่การเปิดกล้องจริงได้ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลโดยการแก้ไขข้อมูลบน google sheet สามารถทำให้แสดงค่าข้อมูลผลการตรวจจับจากระบบออกมาแสดงเป็นข้อมูลที่ต้องการได้และระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเข้า Google meet และทำการตรวจจับได้แบบอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลลงบน Google sheet ทุก ๆ 1 นาที