เกษียณอย่างเกษม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัณฑิกา พลฤทธิ์, มนต์ณิศา ดาราฉาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลทับเที่ยง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ประเทศไทยมีประชากรสูงวัยมากกว่า 11 ล้านคน และได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และที่น่าสนใจไปกว่า

นั้นอายุของคนไทยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนทางการเงิน สุขภาพ เพื่อ

รองรับอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง อีกทั้งสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ อาจดูแลตัวเองไม่ได้เลย หรือไม่มีลูกหลาน

ดูแล จึงต้องมีเงินเก็บ แต่เงินเก็บจะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีรายได้ แต่เนื่องจากอายุมากขึ้นโรคภัยก็

จะตามมา จึงต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมา การวางแผนเกษียณจึงสำคัญมาก

กองทุนดัชนี (อังกฤษ: index fund หรือ index tracker) เป็นกองทุนรวมหรือกองทุนอีทีเอฟที่

ออกแบบมาให้ตรงตามเกณฑ์ ดังนั้นกองทุนนี้จะมีแนวทางเฉพาะเจาะจงตามตระกร้าของการลงทุนอ้างอิง

เกณฑ์นี้อาจหมายถึงดัชนีที่มีชื่อเสียงอย่าง ดัชนีเอสแอนด์พี 500 หรือดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หรือเกณฑ์ที่

ตามมาอย่างเช่น การจัดการภาษี, การลดความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (tracking

error minimization), การซื้อขายรายใหญ่ (large block trading) หรือกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว/ยืดหยุ่น

(patient/(lexible trading strategies) ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

มากขึ้น แต่ลดผลกระทบของการทำรายการต่อราคาหลักทรัพย์ให้ต่ำลง

ดังนั้นการวางแผนเงินเก็บหลังเกษียณก่อนอายุราชการด้วยวิธีการลงทุนกองทุนดัชนี จึงเป็นวิธีที่

ปลอดภัย โดยที่ต้องคำนึงถึงรายได้ที่เราได้รับก่อนเกษียณ เปอร์เซ็นต์ของการลงทุน และปริมาณเงินเก็บ

ที่ต้องการ