การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมการเกิดโคนเน่าและรากเน่าในทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรปรียา พวงพันธ์, ญาณิศา ภูมิชัย, สุพิชญา ลาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณัฎฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส, พัชรีภรณ์ เที่ยงโงก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำรา Trichoderma Harzianum มาใช้ในการยับยังเชื้อรา Phytophthora Palmivoraที่ทำให้ทุเรียนเกิดรากเน่าโคนเน่า เราจึงหาวิธีในการกำจัดเชื้อราโดยใช้เทคนิคทางชีวภาพ โดยหลีกเลืยงการใช้สารเคมีแทน และนำเชื้อรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จะเป็นแผ่นกระดาษอัจฉริยะ ที่จะนำไปห้อยตามต้นแล้วใช้ความชื้นจากน้ำค้างการรดต้นทุเรียนเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเชื้อรา