เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วผ่าน LINE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระวัฒน์ จำปาขีด, ธนวัฒน์ แสนสิ่ง, ณัฎชญา อมรวิศิษฏ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวุฒิ ศรีโพธิ์, อัจฉราวรรณ น้อยสงวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุขันธ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วผ่าน LINE มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วให้สามารถแจ้งเตือนได้จริงทั้งทางตัวเครื่องและบนแอพพลิเคชั่น LINE มีวิธีการทำดังนี้ 1.สร้างเครื่องแจ้งเตือนจากบอร์ด Esp-8266 ประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Arduino IDE 2.ทดสอบหาประสิทธิภาพ การปล่อยแก๊สจากระยะทางต่างๆ แล้วจับเวลาโดยทดลองปล่อยแก๊สในระยะทางแก๊สห่างจากตัวเครื่อง 2.5 เมตรพบว่ามีการแจ้งเตือนภายใน 3.22 วินาที และทำการทดลองปล่อยแก๊สจากถังแก๊สไปยังตัวเครื่องในระยะทาง 20 เซนติเมตร ทำการทำลองประสิทธิภาพความแม่นยำ พบว่ามีการแจ้งเตือน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95