คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)