การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้นของผ้าพลาสติก Belt Press ในเครื่องคั้นกะทิ เพื่อหาแนวทางการยืดอายุการใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ์ เอี่ยมอร่าม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิรัญญา แก้ววัฒนะ

  • นันทิยา วิริยบัณฑร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผ้าพลาสติก Belt Press ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสายพานในเครื่องคั้นกะทิ ได้แก่ การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำ, การศึกษาลักษณะทางกายภาพและการใช้งาน, การทดสอบอิทธิพลของคลอรีนและโซดาไฟ (Swelling Test) และการทดสอบแรงดึงของวัสดุตัวอย่าง (Tensile Test) ซึ่งการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะหาแนวทางในการยืดอายุการใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่ของผ้าพลาสติก Belt Press ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกะทิ This research aims to study on Belt Press which is the component of coconut milk squeezer. This work focuses on material, physical properties and application analysis ; includes Swelling and Tensile Test. The propose is to prolong the life time of the Belt Press and reuse it.