โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก