การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของ Cyclohexanone monooxygenase เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา บุญทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ พลังพล คงเสรี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาโครงสร้างสามมิติของ Cyclohexanone Monooxygenase (CHMO) ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างภายนอกคือรูปร่างผลึก และโครงสร้างภายในคือระดับโมเลกุลว่ามีการจัดเรียง Atom ของโครงสร้าง Molecule ในแต่ละ Unit cell อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาคุณสมบัติบางประการของ Enzyme CHMO ที่มีผลต่อการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับ Enzyme CHMO โดยศึกษาจากแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ที่สามารถสังเคราะห์ CHMO ได้ ได้แก่ Acinetobacter sp. Xanthobacter sp. และ Nocardia sp. โดยทำการ Crystalization (ตกผลึก) Protein CHMO จาก CHMO commercial grade โดยวิธี Hanging drop method และ Microbatch method จากนั้นจึงนำ Protein ที่ทำการ Set Crystallization ไปทำการ Incubate โดยควบคุมที่ 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง ตรวจสอบการโตของผลึกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปหา Electron map (Electron properties) ของโปรตีนนั้นๆโดยเอ็กซ์เรย์ Crystals แล้วทำการแปลงข้อมูลที่ได้มาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จากนั้นจึงทำการศึกษาผลของ Enzyme ที่มีต่อโรคที่เกิดกับคน ด้วยการสังเกตว่าในกลไกขั้นใดของโรคที่มี Enzyme หรือ Substrates หรือสารที่มีโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Substrates ของ Enzyme CHMO เข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วหาวิธีป้องกัน แก้ไขหรือยับยั้งไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวด้วย Enzyme Cyclohexanone Monooxygenase (CHMO)