คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 3Institut de Recherche pour le Développement- Research Unit 178, Paris, France