ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น