การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ตรวจสอบดีเอ็นเอของข้าวหอมมะลิไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรักษ์ วงค์คำจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

  • จิรวัฒน์ สนิทชน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ กับพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นข้าวหอมที่มักถูกนำมาปลอมปนเพื่อการส่งออก ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วยการสกัดดีเอ็นเอ จากต้นกล้าข้าว 3 พันธุ์ คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 และ กข 15 นำดีเอ็นเอที่ได้ไปเป็นต้นแบบใน ปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยใช้ SSR primers จำนวน 21 คู่ ได้แก่ RM1, RM3, RM5, RM6, RM7, RM11,RM13, RM19, RM20, RM25, RM44, RM53 RM164, RM170, RM189, RM206, RM209, RM224,RM231, RM261, และ RM337 ตรวจสอบผลการทำพีซีอาร์ด้วยอิเล็กโทรโฟริซิสในวุ้นอะกาโรสเข้มข้น5% พบว่ามี SSR primers จำนวน 3 คู่ ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่บอกความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ได้ ได้แก่RM7, RM19, RM206