ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ