มาต่อกัน Jigsaw Computer

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประวิทย์ ศรีสวัสดิ์

  • ธีรพงศ์ ธรรมสนองคุณ

  • พิษณุ มิตรสงเคราะห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวัตร แสนราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้อุปกรณ์มีมากมายหลากหลายยี่ห้อและบุคคลทั่วไปก็ไม่ค่อยทราบหรือมีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์มากเท่าไรนัก หรือถ้ารู้ก็ทราบเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆของอุปกรณ์บางตัวภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรแกรม ( Jigsaw Computer ) เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้โดยทั่วไปเป็นแบบ ( Open Source )เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปมีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทสำคัญในชีวิตคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารในการทำงานต่างๆ ในชีวิตประจำวันทำให้ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายบ้างคนก็ใช้ในการเล่นเกม หรือบ้างคนก็ใช้พิมพ์งานต่างๆ แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงระบบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามันเป็นอย่างไร ผู้จัดทำจึงคิดค้นเกมส์ มาเพื่อทำให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในของคอมพิวเตอร์ ทางผู้จัดทำจึงได้ออกแบบโปรแกรมมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ของตนเองตามต้องการเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเลือกและออกแบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองหรือบางคนอาจที่จะมีงบน้อยหรืออื่น ๆ และก็ส่งผลดีให้กับบุคคลที่จะเปิดร้านซ่อม – ประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต