การจำแนกเพศพืชสกุลระกำพันธุ์เศรษฐกิจจากจังหวัดจันทบุรี โดยเทคนิค RAPD

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระรัตน์ อุบลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉริยา รังษิรุจิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชสกุลระกำ (Salacca) เป็นพืชที่มีต้นเพศผู้และเพศเมียแยกกัน โดยมีเพศเมียเท่านั้นที่ให้ผลอย่างไรก็ดีเกษตรกรไม่สามารถจำแนกเพศของพืชสกุลนี้ได้ เนื่องจากทั้ง 2 เพศมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกัน เกษตรกรจึงต้องรออย่างน้อย 3 ปี เพื่อจะยืนยันพืชเพศเมียที่ออกดอกและผล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำเทคนิค RAPD มาใช้เพื่อจำแนกเพศของพืชสกุลระกำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 พันธุ์ และใช้ 20 ไพร์เมอร์เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA ผลการวิจัยพบว่า 2 ไพร์เมอร์ ได้แก่ #862 และ #865 ให้แถบ DNA ที่จำเพาะในเพศเมียของทั้ง 3 พันธุ์ คือ แถบขนาด 750 bp และ 900 bp ตามลำดับ

Salacca is a dioecious plant where only female plants produce fruit. However, it is not possible to distinguish different sexes of the plants due to the fact that both male and female plants have similar morphological (vegetative) characters. Agriculturalists need at least 3 years to confirm the female plants which bear flowers and fruit. Therefore, this research employed RAPD technique for sex determination of 3 economically important varieties of Salacca with the use of 20 primers for DNA amplification. The results showed that 2 primers, including #862 and #865 yielded specific DNA bands in the female plants of all 3 varieties with 750 bp and 900 bp, respectively.