การแช่แข็งเอมบริโอของหนูธาลัสซีเมีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิโรพร วะราโภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงใจ บุญกุศล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการแช่แข็งแบบวิทริฟิเกชั่นต่อเอมบริโอหนูธาลัสซีเมีย 2 จีโนไทป์ (654 และ BKO) โดยคัดเลือกเอมบริโอที่มีคุณภาพจากการผสมพันธุ์หนูเพศเมีย (wild type: B57BL/6) กับเพศผู้ธาลัสซีเมีย แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมเลี้ยงในสารละลายM16 และกลุ่มทดลองแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวอย่างน้อย 7 วัน หลังอุ่นเลี้ยงเอมบริโอในสารละลาย M16 พบว่าเอมบริโอทั้ง 2 กลุ่มมีอัตราการเจริญเป็นบลาสโตซิสที่ไม่แตกต่างกัน การเก็บรักษาเอมบริโอหนูธาลัสซีเมียโดยแช่แข็งแบบวิทริฟิเกชั่นจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลา และสถานที่เลี้ยงหนูเพื่อการศึกษาวิจัยได้ เป็นอย่างดี