การศึกษาอิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงไกร สนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาส จิตต์เจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซิลิกาที่สกัดได้จากแกลบข้าวเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีใช้ในการสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์และซิลิกอนไนไตรด์ได้ ในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์เบต้า–ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าว(99.28 % wt) ผสมกับคาร์บอนแบล็คในอัตราส่วน 58 ต่อ 42 (% wt) และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาพวกเหล็ก โคบอลต์หรือนิเกิล ที่ความเข้มข้น 0, 1, 3, 5 หรือ 7 % wt แล้วเผาที่อุณหภูมิ 1500 0C ใช้เวลา soaking 2 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์กอน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์เบต้า–ซิลิกอนคาร์ไบด์จาก ซิลิกาที่ได้จากแกลบข้าว จากการทดลองพบว่าซิลิกาที่ได้จากแกลบข้าวสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์เบต้า – ซิลิกอนคาร์ไบด์คุณภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำได้ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดคือนิเกิล รองลงมาคือโคบอลต์และเหล็ก ตามลำดับ โดยความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีทีสุดคือ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของทุกตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจุลโครงสร้างและพื้นที่ผิวจำเพาะด้วย