การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุพันธ์ของเพอริลีนเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อิสรา พลนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินิจ พรมอารักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์ของ perylene ซึ่งมีหมู่ปิดท้ายเป็น fluorene pyrene dendron ซึ่งสามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงสีน้ำเงิน โดยโมเลกุลเป้าหมาย TG สังเคราะห์ได้โดยทำปฏิกิริยาการควบแน่นระหว่าง pyrylene dianhydride กับ amino fluorene pyrene dendron ใน imidazole โดยโมเลกุลเป้าหมายที่สังเคราะห์สามารถละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไปที่อุณหภูมิห้อง ส่วนการพิสูจน์เอกลักษณ์สามารถทำได้โดยการใช้เทคนิค 1H NMR, 13C NMR และ IR