การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานยานพาหนะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาฝ่าย ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ คงรวยทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชาดา ปั้นน้อย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานยานพาหนะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ฝ่ายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นกรณีศึกษา ขอบเขตของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานขับ ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลประวัติการซ่อมและการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะ อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนของการจองใช้งานยานพาหนะจากหน่วยงานอื่น ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในการติดต่อกับผู้ใช้งานและฐานข้อมูล ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQLเรียกใช้งานระบบผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer ผลจากการวิจัยพบว่า ฝ่ายยานพาหนะมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการจองได้ถึง 100% หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจองใช้ยานพาหนะ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถตรวจสอบสถานะของยานพาหนะและจองใช้งานตามเวลาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา Abstract:The objective of the research was to design and develop information work vehicle system with internet network. By use vehicle staff of Phetchaboon university was used as the case study. The system was saparoted in to 2 parts. The first part of the arrangement was collects data then the drivers, vehicle condition, chronicle , repairs , and accident occurrence of the vehicle . The second part of nescash was usable the vehicle from other institute. The researcher analyed and design at the system model for the development of the system. (System Development Life Cycle : SDLC) To use in designing the system with program vehicle information system designing and development. : MySQL was database system PHP language was used to write the program Internet Exproler perform be Web Browser was used as tools to develop the system . It was kind that the contentment in the system was the high level because it could store the data efficiently and decrease the overlap at 100% other institutes at relate in reserving the vehicle. The contentment was in the level most because it could check the position of the vehicle and quickly and all the time.