การออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาศรี แสงอนุศาสน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริศนา ตรีนารัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทดแทนระบบงานเดิมที่มีการจัดการและจัดเก็บข้อมูลลงบนเอกสารทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด และการสูญหายของข้อมูลผู้พัฒนา ได้ทำการศึกษาจากการสอบถามความต้องการผู้ใช้งานระบบทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนวงจรการพัฒนาระบบ 7ขั้นตอน (System Development Life Cycle) พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลMySQL ซึ่งรันภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP ที่มีโปรแกรม Internet Explorer เป็นโปรแกรม WebBrowser สำหรับเรียกใช้งาน ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบงานอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก Abstract: The objective of this research was to design and develop the student recording system help the students and relating person take able to use the system through an Internet Network as the replacement of the old system which was slow, error and data missing. The study was done through the inquiry to the users of students recording system at Rithiyawanalai about their required system, then analysed and designed the system in various suitable steps accordingly with The 7 steps of System Development Life Cycle (SDLC). The program was done with PHP language using MySQL database system working under the Windows XP Program, Internet Explorer Program and Web Browser Program for the Processors, It was found that the system satisfied the users who could be able to gather, Learch and display the data faster and more accurately, Which was very satisfactory.