RoboCup 2006

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิยศ วิมลกิตติวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกชัย ลีลารัศมี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน RoboCup Soccer เป็นการแข่งขันที่พัฒนาทักษะในทุกๆด้านของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ทำโครงงานจึงรวมกลุ่มของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในระดับปี 2 จำนวน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อทีมว่า Plazma Chula ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นสามารถผ่านรอบคัดเลือกประเทศไทยได้ โดยการทำงานร่วมกันของ ฝ่ายเครื่องกล ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่าย vision และฝ่าย AI ซึ่งฝ่ายที่ผู้ทำโครงงานคือฝ่ายไฟฟ้าและมีหน้าที่เขียนโปรแกรมควบคุมและรับส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์ ให้สามารถทำหน้าที่ได้ดี