โครงการการพัฒนาและประเมินสมรรถนะของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุด โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มทนะ พรล้วนประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชาวน์ดิศ อัศวกุล

  • ศรเทพ วรรณรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ค่านิยมของคนไทยที่จะมีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการเดินทาง เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้นแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการจราจรโดยใช้ระบบควบคุมจราจรแบบเป็นพื้นที่จึงเกิดขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะเป็นพื้นที่ และระบบฐานข้อมูลแบบ Real Time” ซึ่งถือเป็นโครงการวิจัยระยะที่หนึ่ง โดยเลือกถนนสาธรเป็นกรณีศึกษาหลัก และใช้การควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Control Strategies ซึ่งเหมาะสมกับทุกสภาพการจราจร อย่างไรก็ดี การควบคุมแบบนี้ต้องอาศัยแบบจำลองระบบเครือข่ายของถนน ซึ่งในโครงการวิจัยระยะที่หนึ่งได้เลือกใช้แบบจำลอง Cell Transmission Model ซึ่งเป็นไปตามสมการอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง เพื่อหารอบเวลาและจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่ดีที่สุด ดังนั้นในการคำนวณจึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผลมาก โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการวิจัยระยะที่หนึ่ง โดยมุ่งพัฒนาการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุดด้วยกระบวนการ Genetic Algorithm โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์ และการเขียนโปรแกรมแบบขนาน เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณตาม Genetic Algorithm ที่ใช้ในการหาวิธีการควบคุมและจัดการจราจร น้อยลง ซึ่งจะทำให้สามารถปรับรอบเวลาและจังหวะสัญญาณไฟจราจรได้แบบ Real Time Designed to alleviate Bangkok’s chronic traffic problem by using adaptive signal control strategy, “Development of Area Traffic Control System and Real Time Data Archive System” is the 1st phase research which Sathorn Road is chosen as a testbed. The adaptive traffic signal control strategy, which is considered to be suitable for all traffic conditions, requires a first order derivative based road network model called “Cell Transmission Model” to optimize cycle time, offset and phasing. Therefore, High Performance Computer is necessary to perform the simulation. The software development project belongs to 2nd phase research. It aims to enhance the efficiency of previous traffic signal control system by using Genetic Algorithm. To achieve the satisfactory result, the cluster computation approach are used for calculation. Parallel Programming is used for reducing the time needed to solve for the real time adaptive traffic signal control strategy