การกลายพันธุ์ของยีน TP53 ที่ exon 4 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ใน exon 4 โดยทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่สกัดจากเนื้อเยื่อ 3 ชนิด คือ เม็ดเลือดขาว เนื้อเยื่อปอดปกติ และเนื้อเยื่อมะเร็งปอดของผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 18 ราย ทำการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายบริเวณ exon 4 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส โดยใช้คู่ไพรเมอร์จำเพาะ หาลำดับเบสของผลผลิตดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้ แล้วเปรียบเทียบลำดับเบสจากเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของผู้ป่วยแต่ละราย กับลำดับเบสอ้างอิงของ exon 4 ในฐานข้อมูล GenBank จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้ง 18 ราย มี codon polymorphism ที่ตำแหน่งโคดอน 72 ในเม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่อปอดทั้งสองชนิดเหมือนกัน ประกอบด้วย Arg/Arg จำนวน 8 ราย (44%) Arg/Pro จำนวน 7 ราย (39%) และ Pro/Pro จำนวน 3 ราย (17%) เช่นเดียวกับรายงานที่ผ่านมาซึ่งพบว่า polymorphism ที่โคดอนนี้มี 2 รูปแบบ ซึ่งแปลรหัสให้กรดอะมิโนต่างชนิดกันคือ Arg (CGC) และ Pro (CCC) การศึกษาครั้งนี้ไม่พบการกลายพันธุ์ใน exon 4 ที่ตำแหน่งอื่นอีก ความผันแปรที่โคดอน 72 ของยีน TP53 นี้อาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่อไปได้