การค้นหาบรรพชนทางเชื้อสายของชาวยองอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาสสุภา แก้วกายา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาโครงสร้างการผสมผสานทางพันธุกรรมของอาสาสมัครประชากรลูกผสมชาวยอง 30 คน จาก ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยวิเคราะห์ลำดับเบสบริเวณ HVR I และ 9 bp COII/tRNALys intergenic deletion ในดีเอ็นเอไมโทคอนเดรีย ที่สกัดจากเม็ดเลือดขาว ผลการศึกษาพบว่า ประชากรลูกผสมชาวยองมี ค่าความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 2.04 และมีการขาดหายไปของ 9 bp COII/tRNALys ร้อยละ 26.67 มีระยะทางพันธุกรรมใกล้กับประชากรพ่อแม่ชาวยองและชาวลื้อมากกว่าชาวมอญและชาวยวน โดยจากแผนภูมิต้นไม้จะเห็นได้ว่าชาวยองลูกผสมอยู่ระหว่างประชากรพ่อแม่หลักชาวยอง (YO) และประชากรพ่อแม่ชาวลื้อ (LU1, LU3, LU4) ชาวมอญ (MO) กับชาวยวน (YU2, YU3) โดยมีสัดส่วนการผสมผสานของประชากรพ่อแม่ชาวลื้อ ร้อยละ 35.35 74.72 ชาวมอญ ร้อยละ 21.76 และชาวยวน ร้อยละ 3.58 4.09 Abstract: Studying the genetic structure and admixture of 30 subjects from hybrid Yong population residing in Pasang district, Lamphun province by analyzing the nucleotide sequences of the mitochondria DNA HVR I and the 9 bp COII/tRNALys intergenic deletion, using mtDNA extracting from white blood cell. The result showed that the hybrid Yong people had rather high nucleotide diversity (2.04%) and 9 bp COII/tRNALys intergenic deletion (26.67%) was also found. They had genetic distance closer to the parental Yong and Lue than to the Mon and Yuan populations.From the unrooted neighbor joining tree,it could be determined that the hybrid Yong population was between the main parental Yong population and the Lue, Yuan and Mon population with the admixture proportions of 35.35 74.72% from Lue, 21.76% from Mon and 3.58 4.09% from Yuan.