การศึกษากระบวนการการหมักเอทานอลจากแป้งในอุตสาหกรรมฟอกย้อม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกาญจน์ อินทรเสมา

  • ธัญฑิดา หลินศุวนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเอทานอลในกระบวนการหมักน้ำแป้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย Saccharomyces cerevisiae โดยในการหมักใช้ Saccharomyces cerevisiae ปริมาณ10% ของน้ำแป้งที่เป็นวัตถุดิบและหมักที่ pH 6.0 28องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน การวิเคราะห์แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์โดยเทคนิค Gas chromatography Flame ionization detector (GC FID) ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้คือ อุณหภูมิของคอลัมน์ อินเจคเตอร์ และ ดีเทคเตอร์ อัตราการไหลของแก๊สตัวพาและปริมาณที่วิเคราะห์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการหมักและการวิเคราะห์นี้พบว่ามีปริมาณเอทานอลที่เกิดขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์(v/v) และเปอร์เซนต์การได้กลับคืนเท่ากับ 80 The objective of this study was to produce the fermentable starch from textile industrial by Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol. The experimental was performed by 10% Saccharomyces cerevisiae at 6.0, 28°C for 7 days. The analysis alcohol in sample have been qualitative and quantitatively determined using Gas chromatography Flame ionization detector(GC FID) by GC temperature programming on a poly(ethylene glycol) capillary column. The influences of parameter sush as program temperature of column, temperature of injector and detector, carrier gas flow rate, split ratio and injection volume were determined for the optimum condition. Under condition study, ethanol was produced with a yield 0.4% and percentage recovery of ethanol was 80.