เครื่องแกะสลัก 3 มิติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณพันธ์ ศรีมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอียน โทมัส

  • สมร อรรคแสง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบและสร้างเครื่องแกะสลัก โดยหัวแกะสลักสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามพิกัดทรงกลม ขับเคลื่อนหัวแกะสลักโดยใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 3 ตัว หัวแกะสลักหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ ข้อมูลตำแหน่งพื้นผิวของชิ้นงานที่จะแกะสลักออกมาจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ และจะดาวน์โหลดลงไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการให้หัวแกะสลักเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ This project to design and construct an engraving machine. The drill can move along a path in spherical coordinates and it is moved by stepping motors. The motors are controlled by a microcontroller. Data about the object to be engraved is saved in a computer and downloaded to the microcontroller.