อิทธิพลของความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตในต้นกล้าข้าว (Oryza sativa L.) 3 สายพันธุ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัฒนา พัฒนากูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอิทธิพลของความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในต้นกล้าข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เหลืองอนันต์ และพอคคาลี ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไม่ทนเค็ม ทนเค็มปานกลาง และทนเค็มสูง ตามลำดับ พบว่าข้าวสายพันธุ์พอคคาลีมีความสามารถในการทนเค็มได้ดีที่สุด และข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์นี้ มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารพวกคาร์โบไฮเดรต และกิจกรรมของเอนไซม์ sucrose phosphate synthase และเอนไซม์ invertase ในการตอบสนองต่อความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน Effect of NaCl stress on carbohydrate metabolism and some physiological characteristics were examined in rice seedlings (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105, Luang Anan and Pokkali which are salt sensitive, moderately salt tolerant and salt tolerant cultivars respectively. The result revealed that the rice seedling cv. Pokkali was the most tolerant cultivar and the carbohydrate content and the activity of sucrose phosphate synthase and invertase in all cultivars changed differently in response to the NaCl stress.