ผลของหมู่แทนที่ต่อค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวแบบโคป: การศึกษาเชิงทฤษฎี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ สิงห์อินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราได้ทำการคำนวณและประเมินผลของการคำนวณโดยใช้วิธี extrapolation ที่นิยมใช้ในผลงานตีพิมพ์ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น วิธี ONIOM และ วิธีผสม basis set โดยทั่วไปวิธี extrapolation จะทำการคำนวณส่วนที่มีความสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ระดับทฤษฎีที่สูงและใช้ทฤษฎีการคำนวณที่ต่ำกว่าสำหรับส่วนที่มีความสำคัญต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่า ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการคำนวณลดลงและยังรักษาความถูกต้องไว้ได้ระดับหนึ่งในโครงการวิจัยนี้จะทำการคำนวณเอนทาลปีการกระตุ้นโดยใช้วิธี Hartree Fock, B3LYP density functional theory, และวิธี extrapolation อย่าง ONIOM และ วิธีผสม basis set โดยใช้ minimal, double zeta และ triple zeta basis set เราจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการคำนวณที่ได้จากวิธี extrapolation กับผลการทดลองและผลการคำนวณจากวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธี extrapolation แล้วทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความถูกต้องของผลการคำนวณของวิธี extrapolation ด้วยกันว่าวิธีใดให้ผลการคำนวณที่ดีที่สุด We investigated and made an assessment on the extrapolation method commonly used in the literature: the ONIOM2 and the mixed basis set methods. In general, these size extrapolation methods treat the meaningful reaction core at a higher level of theory and the less important outer part at a lower level of theory. The treatment can reduce the computational expense while, if performed correctly, maintaining the accuracy.In this project, the Hartree Fock, B3LYP density functional theory, ONIOM2, and the mixed basis set extrapolation method was used to compute the activation enthalpies of Cope rearrangement with the minimal,double zeta and triple zeta basis sets. We compare our data with the experimental and the non extrapolation results. The efficiency and accuracy of all extrapolation methods studied are investigated.