สยามทะเล : บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบเสริมสร้างความปลอดภัย และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมการสนับสนุนภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ อันทะราสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไประบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่เป็นความลับและตรวจสอบตัวตนของผู้ส่งหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งมาได้ ด้วยเหตุที่ Simple Mail Transfer Protocol(SMTP) หรือโพรโทคอลที่เป็นตัวรับส่งอีเมล์มีจุดอ่อนคือไม่ต้องมีการตรวจสอบตัวตนก่อนทำการส่งจึงทำให้สามารถปลอมแปลงชื่อผู้ส่งได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมี Hacker Tools ที่มีอยู่มากมายที่ช่วยในการลักลอบอ่านเมล์ จากจุดอ่อนที่ได้กล่าวไปแล้วยังก่อให้เกิดปัญหา Spam ซึ่งเกิดจากอีเมล์โฆษณาหรืออีเมล์ขยะที่ไม่ต้องการ รวมถึงอีเมล์ที่ติดไวรัสซึ่งส่งผลเสียแก่ระบบอีเมล์เป็นอย่างมาก อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรื่องของการแสดงผลภาษาไทยที่เมล์ซึ่งส่งจากระบบเมล์หนึ่งไปอีกระบบหนึ่งอาจมีการแสดงผลที่ผิดพลาดได้บ่อยๆ เนื่องจากมีการใช้มาตรฐานของการเข้ารหัสอักษรภาษาไทย (Encoding) ที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเมล์ขึ้นเรียกว่า “สยามทะเล” (SIAM TLE) ซึ่งมีความปลอดภัย โดยอาศัยเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล (1) และใช้ลายเซ็นต์ดิจิทัลในการแก้ปัญหาการปลอมแปลงอีเมล์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเมล์ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้เทคนิคในการแม็บโค้ดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง จากการทดสอบพบว่าสยามทะเลเป็นระบบต้นแบบของเมล์ที่ดีสามารถแก้ปัญหาที่กล่าวในข้างต้นได้ทั้งหมด ซึ่งจะได้นำสยามทะเลมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและถูกต้องให้กับระบบเมล์ต่อไป

In general, mail systems existing around the world are still not capable enough to support security, authentication and integrity checking. Their main weakness is that Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) do not need authentication before sending any mails. Hence, it is easy to write a program to forge a sender’s name. Furthermore, there are so many hacking tools that can be used to sniff e mails. This weakness has also caused further problems such as spamming (junk mails and unsolicited advertising mails) and worm spreading via e mails. The other significant problem with mail systems is how to present Thai characters properly when e mails are sent from a mail system to the other mail system. This problem results from the different Thai characters encoding standards used by those mail systems. In this work, we therefore develop a mail system (named “SIAM TLE”) using cryptographic technologies together with a digital signature technique to ensure security, integrity and authentication of mail system. Moreover, we have applied a code mapping technique to solve the problem of Thai character encoding. From our evaluation, SIAM TLE can solve all of the aforementioned problems. We plan to apply SIAM TLE inside Mahasarakham University (MSU) campus and expect it to enhance the security and reliability of the MSU mail system.