เครื่องมือประมาณการซอฟต์แวร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สงกรานต์ มีเจตนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้องค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นองค์กรจะต้องมีการวางแผนเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการซอฟต์แวร์ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงในการรับโครงการซอฟต์แวร์นั้นๆ มาพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ โดยมีการประมาณทั้งค่าใช้จ่าย (Cost) และกำลังคน (Effort) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการซอฟต์แวร์ว่าคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนการประมาณค่านี้มักจะถูกมองข้ามสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก เนื่องจากการประมาณค่าซอฟต์แวร์ทำไดย้ ากและมีหลายเทคนิคให้เลือกใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาระบบเพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายและกำลังคนในการพัฒนาซอฟต์แวร์สะดวกต่อผู้ใช้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ (Tool) นี้ขึ้นมาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เพื่อให้ผู้บริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (PM :Software Project Manager) ใช้ในการประมาณโครงการซอฟต์แวร์ได้ทุกสถานที่ และยังมีข้อดีคือไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วย