ระบบสนับสนุนการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไวยวิทย์ มูลทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรดา กันทราลักษณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความก้าวหน้าด้านสารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับทุก หน่วยงาน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ทำให้ผู้ประกอบการต้องสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อให้บริการติดต่อซื้อขายและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการก็เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดการเว็บไซต์ ขณะเดียวกันลูกค้าอาจใช้เวลามาก ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ เพราะว่าสินค้าไม่ได้รวมอยู่ศูนย์กลางเดียวระบบสนับสนุนการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบวงจรจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในระบบมีศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า ที่นำเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาช่วยพัฒนา เพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบมีการจัดการสินค้าและร้านค้าที่เข้าร่วมรายการขายสินค้า และมีส่วนจัดการคลังสินค้า รวมถึงส่วนบริการลูกค้าซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านระบบ จากการพัฒนาระบบในแต่ละส่วนได้นำเอาข้อดีของแต่ละเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทีมผู้พัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ระบบ สนับสนุนการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบวงจร” จะสามารถสร้างความสะดวกสบายแก่ร้านค้าและลูกค้าในการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการส่งเสริมให้การทำธุรกรรมการค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีการใช้งานอย่างจริงจังและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Nowadays, evolution of information technology make internet becomes a necessary part in many institute .Especially, commercial business in order to the centre of trade and do business among shops and customers .So many shop the shops need to pay for expense in developing the websites and need have their own promoting websites and show their services for the customers to easy contact with the shops. Meanwhile, the customers who want to purchase products via the Internet need to find out the shops’ websites before access to purchase the products. The process wastes too much time because the shop not covers all products.“Completed E Commerce System” is the system that is developed for support E Commerce System. The system include, the centre of trade that uses web service technology for bring about more efficient system, arranging for products and shop members, and take charge of inventory system together with services of customers that uses smartcard technology to give the convenience online trading and the E Commerce System. The system will be utilized of each technology in development in order to be more efficient application. Therefore, the team developer hope that “Completed E Commerce System “ would give the convenience online trading to the customers and also help promoting the E Commerce System to be more prevalent.