ระบบส่งเสริมเกษตรกรรม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์สวัสดิ์ สายกัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรดา กันทราลักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางการเกษตรกระจายอยู่ตามองค์กรต่างๆภายในประเทศและไม่มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถส่งเสริมภาคเกษตรกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขปัญหาได้นำเว็บเซอร์วิสซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอล SOAP (Simple Object Protocol) และใช้ภาษา XML เป็นมาตรฐานในการติดต่อระหว่างระบบผ่านทางโปรโตคอลอื่นในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น โปรโตคอล HTTP ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบอื่นต่อไป

Nowadays, all agricultural related information are disseminated over the organizations in Thailand. There is no existing system that enable the information to be exchanged among those organizations, and thus, degrade the agricultural support system. The solution is applying web services technology that can provide an automatic exchange information. We use the SOAP (Simple Object Protocol) and XML, which is the standard for interchange of information, the HTTP protocol is also used to transfer the information on the internet. The Agricultural Support System that we developed can be used as a prototype for the development of other similar systems.