การสำรวจพรรณไม้ต้นในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกวิทย์ ลำพาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี ทินเต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีทัศนียภาพของต้นไม้มากมายหลายชนิด เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลี้อย ในสภาพปัจจุบันหมวดเกษตรกรรมได้มีการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ต้นของโรงเรียนเกือบทุกชนิด แต่ยังไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงการทำรูปวิธานพืช คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาโดยเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2547 บนเนื้อที่ของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำนวน 63 ไร่ 137 ตารางวา ในเชิงการทำรูปวิธานพืช สำรวจพรรณไม้ต้น และเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาต่อไป ได้จัดจำแนกทำรูปวิธานโดยใช้สัญลักษณ์เป็นเกณฑ์ จัดหมวดหมู่ในระดับต่างๆ ของพรรณไม้ต้น ยกเว้นพืชตระกูลปาล์ม ทำแผนผังแสดงตำแหน่งชนิดและจำนวนพรรณไม้ต้นในโรงเรียน จากการศึกษาและสำรวจพบว่ามีพรรณไม้ต้นทั้งหมด 42 ชนิด (Species) เป็นพืชในดิวิชั่น Angiospermae คลาส Magnoliopsida