การศึกษาและเปรียบเทียบรูปร่าง ความเข้มและความสม่ำเสมอของสนามเหล็กไฟฟ้าขดลวดโซลินอยด์และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดแกนคอยล์สปริงที่มีขั้วแบบ Consequent

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศราวุธ ป้องหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ สุวรรณฉาย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขดลวดโซลินอยด์มีความเข้มและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กค่อนข้างมาก ผู้ทำโครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า และได้ค้นคว้าพบเรื่องแม่เหล็กหลายขั้ว (Consequent pole) จึงได้คิดสร้างขดลวดแบบที่มีลักษณะหลายขั้วรอบแกนทรงกระบอกขึ้นมา เรียกว่าขดลวดแกนคอยล์สปริง ได้นำมาศึกษาเปรียบเทียบรูปร่าง ความเข้มและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับขดลวดโซลินอยด์ โดยการวัดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดทั้งสองที่สร้างขึ้นโดยมีความยาวของลวดตัว แกนของขดลวด ความยาวของขดลวดและรัศมีเท่ากันแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์รูปร่าง ความเข้มและความสม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จากผลการทดลองพบว่ารูปร่างของสนามแม่เหล็กของขดลวดโซลินอยด์จะมีทิศขนานกับแกนของขดลวด แต่ขดลวดแกนคอยล์สปริงสนามแม่เหล็กจะมีทิศในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางและขดลวดโซลินอยด์มีความเข้มและความสม่ำเสมอมากว่าขดลวดแกนคอยล์สปริง