ยาชาจากธรรมชาติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิฤทธิ์ จิตใจงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรีวรรณ ทองสะอาด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อที่จะนำมาใช้แทนยาชาที่ใช้ในปัจจุบันโดยทางผู้จัดทำได้ไปค้นคว้าถึงสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ พบว่ามีสมุนไพรบางชนิดที่มีสรรพคุณคล้ายกับยาชา คือ ผักคราดหัวแหวน พลู และโหระพา โดยทางผู้จัดทำได้นำเส้นประสาทของกบมาวัดการนำกระแสประสาทโดยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้น ซึ่งควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และผลที่ได้จะแสดงออกมาเป็นกราฟแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้ปรากฏว่ายาชาที่ได้จากผักคราดหัวแหวนมีผลต่อการนำกะแสประสาทมากที่สุด รองลงมาคือ ยาชาที่ใช้ในปัจจุบัน ยาชาจากใบพลู และโหระพาตามลำดับ