กระเป๋าผลิตไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิวดี ไทยเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย เกียรติกมลชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้ามีอัตราที่สูงมาก โดยวัตถุดิบหลักที่โรงไฟฟ้าในประเทศไทยใช้ในการผลิตไฟฟ้า คือ เชื้อเพลิงซึ่งใช้แล้วหมดไป ทางผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยเฉพาะในการเดินและการวิ่ง ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมาก และอาจสามารถนำพลังงานจากส่วนนี้มาใช้ได้ ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเคลื่อนแท่งแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด โดยอาศัยหลักทฤษฎีที่กล่าวว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก จะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวด ผู้จัดทำได้นำเรื่องทั้งสองมาผสานกัน โดยนำการเคลื่อนไหวของมนุษย์มาเป็นตัวช่วยให้แม่เหล็กเคลื่อนที่ สำหรับการทดลองของโครงงานชิ้นนี้ ประกอบไปด้วย การทดลองหาความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนจำนวนรอบของขดลวด หาความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเมื่อแม่เหล็กผ่านขดลวดในอัตราเร็วที่ต่างกัน หาตำแหน่งของแม่เหล็กอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทดลองคือ ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ลวดทองแดง และแม่เหล็กแท่งทรงกระบอกตัน ในการทดลองแบ่งลักษณะการควบคุมการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กออกเป็นสองกรณี ในกรณีแรก คือ ให้แม่เหล็กเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว โดยปล่อยแม่เหล็กลงตามท่อที่กำหนดมุมแน่นอนที่ท่อทำกับพื้นระนาบ เพื่อที่จะได้ทราบอัตราเร็วที่แน่นอนและสามารถใช้เป็นตัวแปรควบคุมได้ สำหรับกรณีที่สองคือการเขย่าให้แท่งแม่เหล็กขึ้นลง เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในท่อสำหรับการใช้งานจริง เมื่อนำผลการทดลองดังกล่าวมาคำนวณเพื่อหาจำนวนรอบของขดลวด และลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมแล้วนำมาประกอบทดลองใช้ พบว่าชิ้นงานดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ สำหรับไฟฟ้าที่ได้เหมาะสมจะนำไปเก็บสะสมในเซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมิ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ต่อไป