การวิเคราะห์กรดไขมันฟอสโฟลิพิดในการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้แก๊สโครมาโตกราฟี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิริยะ วงศ์คงคาเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร เตียนสิงห์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรดไขมันฟอสโฟลิพิดซึ่งพบที่เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียในรูปของ lipid bilayer ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาลักษณะและจำนวนของแบคทีเรีย ปริมาณของกรดไขมันฟอสโฟลิพิดสามารถเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโลหะหนักที่มีต่อจุลินทรีย์ โดยทำการเลี้ยงเชื้อโคลิฟอร์มที่พบได้ในแหล่งน้ำและดินในธรรมชาติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น นำเชื้อที่เลี้ยงได้ไปสกัดกรดไขมันฟอสโฟลิพิดเพื่อนำไปทำปฏิกิริยา hydrolysis และ esterification ซึ่งสุดท้ายจะได้เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์นี้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโท กราฟี ภายใต้สภาวะการวิเคราะห์ที่เหมาะสม โดยใช้ FID Detector และ DB WAX column ทำการตรวจหา profile ของกรดไขมันฟอสโฟลิพิดได้จาก profile พบว่าโลหะหนักและกรดไขมันฟอสโฟลิพิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือโลหะหนักมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการอธิบายสภาวะต่างๆ ของระบบจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม