การตรวจสอบการประยุกต์ของถ่านแมคคาเดเมีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

  • สันติราช จอมใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทดลองแรกนั้น เรานำถ่านแมคคาที่เผาด้วยอัตราเร็วต่างๆ มาผสมกับโพลิเอทิลีนที่มี ความหนาแน่นสูงทำเป็นแผ่นบาง พบว่าถ่านแมคคาเดเมียสามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับปานกลาง และอัตราในการเพิ่มของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาถ่านแมคคาเดเมียมีผลต่อความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผลการทดลองในส่วนของการเปรียบเทียบผิวสัมผัสและรสชาติของข้าวโดยใช้เครื่องมือ Texture Analyzer ในการวัดเนื้อสัมผัสและใช้การวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ผิวสัมผัสของข้าวที่หุงโดยใส่ถ่านแมคคาเดเมียจะมีความนุ่มมากกว่าข้าวที่หุงด้วยถ่านธรรมดาและไม่ใช้ถ่านตามลำดับ และจะเห็นผลได้ชัดเจนมากกับข้าวกล้องหอมมะลิ แต่สำหรับรสชาตินั้นพบว่า เราไม่สามารถแยกความแตกต่างของรสชาติของข้าวหุงสุกแบบ ต่างๆ ได้